#pracujemevregione

PARKOVACIA POLITIKA V HOLÍČI: IDEME PROTI PROKURÁTOROVI
(25.3.2021)

Práca poslanca má stále presah aj na regióny. Sľúbil som, že sa budem aj naďalej venovať regiónu, v ktorom žijem. Otvorene hovorím, že nesúhlasím so súčasným vedením mesta Holíč – na čele s primátorom, ktorý je v súčasnosti aj podpredsedom SNS.

A nejde len o názorový nesúlad a iné videnie sveta. Tak, ako som aj minule písal o pokutách od ÚVO pre mesto, tak je pre mňa neprípustné aj to, aký postoj zaujalo mesto k tomu, že svojim VZN porušuje hneď niekoľko zákonov...

...

Chcem sa dnes v tomto texte vrátiť k téme protestu prokurátora, k tomu, ako sa voči jeho námietkam zachovalo naše mesto. A konkrétnejšie vás poinformovať o tejto záležitosti. Ide, žiaľ, o ďalší príklad toho, ako mestu nezáleží na dodržiavaní zákona, ako nie je vedeniu mesta hanba siahnuť do mestskej pokladne, v ktorej sa nachádzajú peniaze všetkých Holíčanov a platiť z nich nezmyselné súdne spory.

Poďme teda na to pekne „po poriadku“:

...

Dňa 5. decembra 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Holíči Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) mesta Holíč č. 112 o určení podmienok parkovania osobných motorových vozidiel na území mesta Holíč (s účinnosťou do 1. 1. 2020) – pričom za jeho prijatie hlasovali jednomyseľne všetci poslanci.

Tu treba povedať, že sme boli všetci za - po prerokovaní problému na neverejnom, pracovnom stretnutí primátora a poslancov – s tým, že sme sa na ňom zhodli na tom, že progresívne platenie za parkovné miesta (teda za druhé, prípadne tretie parkovné miesto, by sa platila vyššia suma) je dobrou myšlienkou, pretože niektorí ľudia musia čakať na uvoľnenie parkovacieho miesta, zakiaľ iní majú aj tri. Zdalo sa nám to takto spravodlivé.

PROTEST PROKURÁTORA – PORUŠUJEME ZÁKONY

Proti VZN o parkovaní bol Okresnou prokuratúrou Skalica podaný protest prokurátora (dňa 20. júla 2020). V proteste prokurátora je mesto upozornené na rozpor tohto VZN s niektorými zákonmi.

Ide o tieto zákony: § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 30 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 2 ods. 1 v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií a § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Inými slovami: Prokurátor mestu Holíč vytkol, že týmto jediným VZN porušujeme 5 platných zákonov! Navrhol preto aj riešenie – napadnuté VZN o parkovaní zrušiť.

...

Vedenie mesta (15. októbra 2020) predložilo Mestskému zastupiteľstvu protest prokurátora na prerokovanie. V dôvodovej správe k predpokladanému materiálu bolo uvedené:

„Na základe právneho stanoviska doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD., ktorý neodporúča vyslovenie súhlasu s predloženým protestom prokurátora, navrhujeme protestu prokurátora nevyhovieť. Dôvody nesúhlasu máte v materiáloch písomne uvedené.“

V stanovisku doc. Tekeliho bolo uvedené aj toto:

„Mesto Holíč prenájom neriešilo ani cez obchodnú verejnú súťaž, ani cez priamy prenájom. Keďže mesto Holíč nepostupovalo pri nakladaní s jeho majetkom podľa zákonnej regulácie, stotožňujem sa so závermi prokurátora, že bol porušený § 9a ods. 9 zákona o majetku obcí.

Rovnako ako prokurátor poukazujem, že aj v zmysle judikatúry: „Absencia primeraného použitia ustanovenia § 9a a nedodržanie určeného zákonného postupu pri prenájme majetku obce robí právny úkon (nájomnú zmluvu) neplatným. Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že v danom prípade ide o absolútnu neplatnosť právneho úkonu v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, na ktorú v prípade jej preukázania je súd povinný prihliadnuť.“


ČO NA TO MESTSKÁ RADA?

Keďže sme nechceli konať unáhlene a proti návrhu prokurátora (ako to odporúčal primátor), vec sme odročili na nasledujúce MsZ. Riadnemu zasadaniu MsZ zväčša predchádza rokovanie Mmestskej rady. Stalo sa tak i teraz a na programe bol znova protest prokurátora.

Na zasadnutí Mestskej rady (3. decembra 2020) sa hlasovalo:

Zástupkyňa primátora Lenka Látalová a poslanec Jozef Hrušecký neodporúčali vyhovieť protestu prokurátora, Dušan Ivan a Igor Bartošík sa zdržali, Štefan Duffek sa ospravedlnil – teda na zasadnutí Mestskej rady nebol prítomný.

Výsledkom bolo, že Mestská rada neodporúča vyhovieť protestu prokurátora, pričom žiadne uznesenie v tomto znení nebolo prijaté. Dňa 15. decembra 2020 sme sa znova dostali na MsZ k tejto téme.

V dôvodovej správe však bolo v rozpore so stanoviskom Mestskej rady uvedené toto:

„Mesto Holíč na základe obsahu diskusie ako i záverov prijatých Mestským zastupiteľstvom v Holíči navrhuje prijať uznesenie, ktorým vyhovuje protestu prokurátora. Dôvodom vyhovenia protestu prokurátora sa stali najmä výsledky odbornej diskusie a dôkladné vyhodnotenie odborných stanovísk. Na základe vyhodnotenia celej problematiky a vyhoveniu protestu prokurátora predkladáme návrh na zrušenie VZN č. 112 o parkovaní a následne na nastávajúcom mestskom zastupiteľstve po úprave a zapracovaní podmienok prenájmu parkovacích miest navrhujeme novelizovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

KOCÚRKOVO
Teda – Kocúrkovo, ako sa patrí. Pýtali sme sa, prečo je uznesenie formulované v nesúlade s tým, čo prezentujú primátor aj Mestská rada. Prednostka nám vysvetlila, že uznesenia sú vždy formulované kladne, nie záporne. (Tu si dovolím poznámku, že na predchádzajúcom zasadnutí to formulovali presne naopak.)

Zmätočne pôsobil aj postoj zástupkyne. Vysvetlila ho nasledovne: „Vždy sa robia uznesenia kladne a ja mám právo meniť názor. Najskôr som bola za, aby protestu vyhoveli, i keď to predstavovalo náročný proces. Po zhodnotení viacerých právnych názorov som si dovolila zmeniť názor.“

Vyjadril sa aj poslanec Hrušecký: „Tento spor by mal rozhodnúť nezávislý súd.“

Po ňom hovoril aj ďalší z rady, poslanec Ivan: „Ja som hlasoval, aby sa nevyhovelo protestu z toho dôvodu, že si myslím, že je to pre mesto jednoduchšie a dajú sa veci za pochodu riešiť.“ (Vyjadril sa síce takto, ale pravdou je, že nehlasoval ani za, ani proti, ale zdržal sa, ako uvádzam v článku vyššie).

Prednostka poradila mestu, aby neváhalo ísť do súdnych sporov s takýmto odôvodnením: „Bolo pracovné MsZ, kde ste mali v materiáloch uvedené výhody a nevýhody oboch možností. Ak nevyhovieme protestu, pôjde to na správny súd, kde bude určitý čas, než súd rozhodne. V tomto čase nikde nie je napísané, že mestské zastupiteľstvo nemôže svoju parkovaciu politiku riešiť.“

Svoje vyjadrenie verejne vyslovil aj primátor: „Pokiaľ nie je verdikt inštitúcie na to zriadenej – a tou je súd, tak dovtedy zákon porušený nie je.“

VZN AKO CELOK NEPOUŽITEĽNÉ

Na tieto vyjadrenia reagoval aj prítomný okresný prokurátor a treba povedať, že bolo vidno, že sa mu tieto vyjadrenia namierené proti jeho rozhodnutiu vôbec nepáčili. Odcitujem jeho slová, ktoré hovoria za všetko:

„Ja len spochybňujem tú formu, akou ste to (pozn. parkovaciu politiku) upravili. Podľa môjho názoru VZN je ako celok nepoužiteľné, je celé zlé. Ja tam nevidím jedno použiteľné ustanovenie. Už podstata toho VZN tým, že upravuje nájomnú zmluvu, je podľa môjho názoru úplne absurdné.“

Po diskusii medzi poslancami návrh uznesenia, ako bol navrhnutý zo strany vedenia Mesta Holíč, t. j. v znení: Mestské zastupiteľstvo v Holíči uznesením č.162/2020 vyhovuje protestu prokurátora sp. zn. Pd 52/20/2206 zo dňa 20.07.2020, nebolo prijaté.

Po tomto hlasovaní sa prokurátor zo svojej stoličky zdvihol a bez rozlúčky odišiel. Aj to svedčí o jeho nesúhlase so stanoviskom mesta.

ZÁVER:

Prokurátor vytýka mestu porušovanie piatich konkrétnych zákonov. Aby sa toto nedialo, navrhol zrušiť celé VZN: Čo spraví primátor a vedenie mesta? Idú proti prokurátorovi, neprekáža im nezákonný stav.

Naformulujú uznesenie tak, aby im vyhovovali nielen hlasy tých, ktorí sú proti, ale aj tých – ktorí sa zdržia hlasovania. Takýmto spôsobom dosiahnu to, čo chceli.

Deklarujú cez prednostku, že prípadný správnu súd bude trvať istý čas (možno aj roky). Na to sa spoliehajú a je im to jedno, že ideme do vopred prehratého boja a aj to, že nás za tie roky bude stáť právnik niekoľko tisíc eur. Je mi to ľúto, že vedenie mesta takto mrhá verejnými zdrojmi.

Ale čo je v tomto najzávažnejším zistením? To, že primátor a vedenie mesta takto ľahkovážne berú to, že mesto jediným nariadením porušuje nie jeden, ale rovno 5 platných zákonov! História si tento postoj primátora i poslancov, ktorí v tomto za ním stáli, bude pamätať!