#pracujemevregione 

OBCHVAT HOLÍČA
(30.9.2021)

...

Už pred pár mesiacmi som dával v Hodine otázok v NR SR ministrovi dopravy otázku ohľadom pripravovaného obchvatu mesta Holíč. Dal mi priamu odpoveď, ktorú som už vtedy publikoval, ale jeho odpoveď mi mala dôjsť aj písomne. Po mojej urgencii sa tak stalo a chcel by som, aby neprišlo k nejasnostiam, informovať o tom, ako vníma a rieši túto dopravnú stavbu priamo minister, resp. jeho ministerstvo. Uvádzam teda odpoveď v plnom znení tak, ako mi ju pán minister Andrej Doležal poslal. Ide o obchvat v smere od Senice: I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa, 1.časť

Opis projektu:
Ide o preložku cesty I/51 v dĺžke 2,659 km, ktorá začína na ceste I/51 pri obci Trnovec a prechádza poľnohospodársky využívanými pozemkami na cestu II/426 pri obci Kátov (viď mapka).
Aktuálny stav a harmonogram prípravy:
Územné rozhodnutie: vydané dňa 01. 12. 2008 / právoplatné dňa 09. 06. 2009, platnosť predĺžená do 09. 06. 2024, rozhodnutie o predĺžení platnosti ÚR vydané dňa 04. 05. 2021.
Prebieha aktualizácia DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie), plán dodania 03/2022.
Prebieha aj majetkovoprávne vysporiadanie, plán ukončenia 12/2021:            
•           trvalý záber vybavený na 100 %
•           dočasný záber vybavený na 95 %Plánovaný termín získania stavebného povolenia 09/2022.


Vypracovanie DP (dokumentácia pre ponuku pre účely vyhlásenia VO) 11/2022.
Vyhlásenie VO a následne realizácia projektu 2023-2025, z toho lehota výstavby 24 mesiacov.
Výdavky investované na prípravu stavby k dnešnému dňu 1,04 mil. EUR.
...

Financovanie:
Projekt je zaradený v zásobníku národných projektov OPII 2014 – 2020, čo znamená, že investičné výdavky na stavbu môžu byť hradené z Prioritnej osi č.6 : Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE).
Výdavky, ktoré vzniknú po 31. 12. 2023, bude mať SSC možnosť čerpať z programového obdobia 2021-2027 v rámci Operačného programu Slovensko.

...
Predpokladaná hodnota stavebných prác je cca 14 mil. EUR s DPH.