#pracujemevregione

BOJ ZA LEPŠIU KRAJINU TREBA VYHRAŤ AJ V REGIÓNOCH
(22.2.2021)

Keď sa s kolegami poslancami rozprávame o tom, čo sa deje v regiónoch – viacerí z nich potvrdzujú, že je to ťažké. Boj za lepšiu krajinu treba vyhrať aj v regiónoch. Ak sa nebudeme o regionálne témy zaujímať, ak sa nezomknú čestní ľudia, ktorí budú mať silu a chuť meniť svoje mestá a obce a nepomôžu im – tak je jedno, kto bude viesť túto krajinu, lebo bude krvácať cez samosprávy.

Preto som sa rozhodol, že budem občas na tomto svojho profile informovať aj o regionálnom zápase o lepšie mesto Holíč (mesto s asi 11 200 obyvateľmi). Možno to niekoho zaujme a inšpiruje k boju v jeho obci či meste... a možno si niekto povie: „Áno, aj u nás to takto (ne)funguje a treba to zmeniť.“

O nášho primátora a jeho kauzy sa zaujímali v niektorých článkoch aj „Kuciakove“ aktuality. Primátor Holíča je človek, ktorý naštartoval politickú kariéru v HZDS, potom bol v ND a asi 10 rokov vicežupanom v TT kraji, potom sa uchádzal o podporu strany SMER, neskôr o sebe vyhlasoval, že je nezávislý manažér a tesne pred ostatnými parlamentnými voľbami vstúpil do SNS, kandidoval do parlamentu a po voľbách sa stal podpredsedom SNS. Popritom je už štvrté volebné obdobie primátorom mesta.

Už niekoľko rokov sa snažíme zmeniť dianie v Holíči a ten boj nevzdávame. Veríme, že sa to napokon podarí... Dnes pár slov o tom, čo zaujímalo aj aktuality.sk – o tom, ako nás porušenie zákona o verejnom obstarávané stojí stále viac a viac peňazí z mestského rozpočtu.

 

VIEME POUKÁZAŤ NA KONKRÉTNE VECI

Primátor Holíča označil opakovane – vo svojich vyjadreniach a na niekoľkých miestach – niektorých poslancov, ktorí majú na dianie v meste iný názor ako on – za tých, ktorí sú neprajníci, škodia mestu a podobne... Zašiel až tak ďaleko, že nás prirovnal „k mandelínkam“, na ktoré treba použiť nejaký „postrek“.

Mňa konkrétne dokonca svojimi výrokmi „vyháňa z mesta“. Už aj predtým ma označil za polovičného Holíčana – len preto, lebo som sa v Holíči nenarodil.

...

Je množstvo tém a káuz, ktoré má tento človek „za ušami“. Mne a mojim kolegom vyčíta, že mestu škodíme, ak sa nepridáme k „jeho“ poslancom a neodhlasujeme, čo sa páči jemu a nejakým developerom.

Nemá však nič – vôbec nič konkrétne – čím by vedel preukázať, ako sme vlastne mestu ublížili, ako škodíme jeho obyvateľom. Jeho reči sú len prázdnymi, bezobsažnými frázami. Na druhej strane, my vieme poukázať na konkrétne veci, ktorými primátor poškodil mesto a škodí jeho obyvateľom.

 

ŠTYRI POKUTY MESTU

Nie je možné to všetko zahrnúť do jedného článku. Dovoľte, aby som sa teraz trocha povenoval relatívne čerstvej veci, o ktorej množstvo obyvateľov mesta ani netuší:
Už v minulosti dostalo mesto Holíč tri pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie. Teraz sme však zaplatili štvrtú. Tieto pokuty sme dostali a zaplatili postupne takto: 51.469,84 EUR, 7.000,00 EUR, 22.775,50 EUR, 15.000,00 EUR. Tá čerstvá je tých ostatných 15.000 EUR. Ak si to spočítame, tak ide presne o sumu 96.245,34 EUR, ktorá odtiekla z našich spoločných zdrojov z mestskej pokladne - len na zaplatenie pokút. Aby sme mali predstavu, o akú sumu ide, tak sme sa vlastne (každý obyvateľ) v Holíči vyzberali na tieto pokuty (zatiaľ) sumou asi 8.50 EUR.

...
Ešte zaujímavejšie však ako celková výška pokút, ktoré muselo mesto zaplatiť, sú dôvody - za ktoré sme pokuty dostali.

Správa od ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) len k tej 15-tisícovej pokute má 42 strán, preto bude asi rozumné, aby som vás nezaťažoval celým textom. Napíšem len veľmi stručne, čoho sa tie pokuty týkali.

...

Prvá pokuta: 51.469,84 EUR.

Mesto si objednalo služby od firmy VPP servis, s.r.o. (kde je spoločníkom primátorov brat) v celkovej výške 1.029.396,88 EUR - a to vývoz komunálneho odpadu a ďalšie služby pre mesto Holíč, pričom, citujem: „... účastník konania sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu na poskytovanie predmetných služieb pre mesto Holíč podľa zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, čím účastník konania postupoval v rozpore so základnými povinnosťami verejného obstarávateľa upravenými v § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní."

...

Druhá pokuta: 7.000 EUR.

Tú sme dostali v súvislosti so zákazkou „Úprava a výsadba bastiónov". Podstatné sú tam dve veci, ktoré nám (mestu) ÚVO vytýka. Prvou je „vzťah blízkej osoby" a druhou „majetkové prepojenie a vzájomný hospodársky prospech". Ide o to, že uchádzač o zákazku - spoločník firmy je primátorov brat.
V správe sa píše, že mesto ako účastník konania, citujem: „...porušil princíp transparentnosti, pričom medzi uvedeným porušením a vyhodnotením ponúk je priama príčinná súvislosť...". ÚVO mestu Holíč vytýka konkrétne aj: „...majetkové prepojenie a vzájomný hospodársky prospech – v podobe podielového spoluvlastníctva viacerých nehnuteľností, podielu na základnom imaní v obchodnej spoločnosti CNC Slovakia, s.r.o. a v podobe užívania motorového vozidla MERCEDES-CLS 63 AMG."

...

Tretia pokuta bola vo výške 22.775,50 EUR pre "dcéru" mesta, SMM Holíč s.r.o.

Túto pokutu sme dostali za to, že spoločnosť SMM Holíč s.r.o. (tu je konateľom bývalý zástupca primátora a 12 rokov jeho "pravá ruka"), ako účastník konania „bez verejného obstarávania zadal obchodnej spoločnosti VPP servis, s.r.o. (...) nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb (...), a to v celkovej sume vo výške 455.510,11 eur s DPH, a teda účastník konania sa tým pri zadaní danej nadlimitnej zákazky vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, čím účastník konania postupoval v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní."

 

Štvrtá, tá najnovšia pokuta, na ktorú sme sa poskladali a zaplatili, bola v hodnote 15.000 - EUR.

Aj tu nám (mestu ako účastníkovi konania) ÚVO vytýka porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Uvediem z tej 42 stranovej správy aspoň pár vecí, ktoré účastník konania podľa ÚVO porušil:
- Princíp transparentnosti, keď neopísal predmet zákazky v súťažných podkladoch jednoznačne a úplne.
- Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď nerozdelil obstarávaný predmet zákazky na relevantné časti, čím neumožnil predkladať ponuku na jednotlivé časti v rámci predmetu zákazky.
- Princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní a zároveň aj § 23 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, keď sa náležite nevysporiadal s dôvodným podozrením z existencie potenciálneho konfliktu záujmov.
- Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp hospodárnosti a efektívnosti, keď nestanovil objektívne kritériá na vyhodnotenie ponúk.

 

POSKLADALI SME SA VŠETCI

Ak sa zamyslíme, za čo sme dostali pokuty, tak si treba priznať, že to bolo za porušovanie zákona samotným mestom prípadne jeho dcérskou spoločnosťou, ktoré zadávali zákazky súkromnej firme. Na jednej strane je primátor, alebo jeho bývalý zástupca a na strane druhej je primátorov brat:

Z. Čambal, R. Caletka, K. Čambal.

...

Toto nie sú žiadne frázy, žiadne výmysly, to sú fakty. Na tomto mieste sa nechcem rozširovať o ďalších kauzách. Možno inokedy. Postupne. Na týchto (zatiaľ) štyroch pokutách za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, za zákazky, kde (podľa ÚVO aj porušením zákona) odtekajú státisíce z mestskej kasy do súkromnej firmy, kde spoločníkom je primátorov brat, chcem poukázať na to, ako si tu „fungujeme“. Boli nám udelené pokuty, na ktoré sme sa poskladali všetci do jedného.

...

Mimochodom, viete ako bola zaplatená tá štvrtá pokuta a ako sa dostala do zmien v rozpočte mesta? Tak, aby o tom nebola prílišná diskusia a schvaľovanie poslancov nebolo potrebné (len sme to "vzali na vedomie"). Primátor pokutu rozdelil do troch po sebe idúcich pracovných dní, do troch položiek po 5.000 EUR.

Prečo? Lebo do tejto výšky môže rozhodovať sám a nepotrebuje súhlas poslancov.

Množia sa bezobsažné, prázdne, frázovité statusy kapitánovho podpredsedu a zároveň primátora Holíča. Zašiel tak ďaleko, že poslancov, ktorí majú iný názor nepriamo posiela z mesta preč, alebo nás označuje za "mandelínky", na ktoré je treba "postrek".

Ale nerozumiem - ako sme ja, alebo moji kolegovia ublížili mestu Holíč? To skutočne my sme tie "mandelínky", pán primátor, na ktoré treba postrek ?!

Slovensko pozostáva zo samospráv: miest a obcí. Ak má byť spravodlivejšou a lepšou krajinou pre život, musí sa dodržiavať zákon, treba korupciu, klientelizmus či rodinkárstvo zastaviť aj na tejto úrovni.